ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT
Hatályos: 2022. április 20.1.   Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Exelect Hungary Kft.
Székhelye: 2193 Galgahévíz, Ságvári u.1. 
Képviselője: Szűcs-Torma Mária
Adószáma: 23793406-2-13
Cégjegyzék száma: 13 09 217108
Az adatkezelési tevékenységért felelős személy: Szűcs-Torma Mária
E-mail: info@exelect.hu
Telefon: +36703632178
Honlap: https://exelect.hu/

2.   Adatvédelmi nyilatkozat

Ez az Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat (a továbbiakban: Tájékoztató) az Exelect Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetésében lévő https://exelect.hu/ weboldal használata során felmerülő, valamint az ehhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

A weboldalunk használata, illetve szolgáltatásunk igénybevétele során Ön megadja személyes adatait. Ezeket az adatokat a legnagyobb körültekintéssel, a jogszabályok előírásainak megfelelően kezeljük, és minden esetben igyekszünk az Ön adatkezeléssel kapcsolatos igényeinek és elvárásainak megfelelni. Az adatok kezelése során mindig különös gondossággal járunk el, és az adatokat védjük az illetéktelen hozzáféréstől. Ezt kiemelt fontosságúnak tekintjük.

Az adatkezelési tevékenységünket meghatározó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation – GDPR, a továbbiakban: Rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

A Tájékoztató célja, hogy ismertesse a weboldalunkon regisztráló, illetve weboldalainkat látogató, szolgáltatásainkat igénybe vevő személyek adatkezeléssel, adatátadással, adatvédelemmel kapcsolatos jogait, kötelezettségeit, az általunk kezelt adatok körét, az adatok kezelésének elvét és módszereit, célját, jogalapját és időtartamát.

 

3.   Fogalmak

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, például valamely azonosító, név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat.

Különleges adatok: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, az adatokba való betekintés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat) rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve, egy vagy több tényező alapján – azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Az EGT-tagállamokba, illetve az Európai Unió szervei felé irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Adattörlés/törlés: az adatok felismerhetetlenné tétele tartalomtörléssel vagy ezzel egyenértékű eredményt lehetővé tevő módon.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

EGT-tagállam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-tagállam.

NAIH:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Magyarország vonatkozásában a GDPR szerinti felügyeleti hatóság.

4.   Az adatkezelés alapvető elvei

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • kezelése során minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatok pontosak és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
 • tárolását olyan formában végezzük, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Adatkezelőként felelősek vagyunk a fentieknek való megfelelésért, szükség esetén a megfelelést igazoljuk („elszámoltathatóság”).

5.   Kezelt adatok

5.1     Kapcsolatfelvétel

Érintettek: minden természetes személy, aki a weboldalunkon a kapcsolatfelvétel menüpont alatt, vagy e-mail címünkre üzenetet ír nekünk.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás.

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig
cégnév és pozíció
e-mail cím
telefonszám

 

Az adatkezelés folyamata:

Ha a weboldalunkon elhelyezett űrlap, vagy e-mail üzenet útján megadja számunkra az elérhetőségeit, ezeket kapcsolattartásra, valamint a szolgáltatásunk teljesítésére használjuk.

A fenti adatok megadása nem kötelező, ezek hiányában azonban nem tudunk kapcsolatot tartani Önnel. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

1.1     Ajánlatkérés

Érintettek: minden természetes személy, aki (cég képviseletében eljárva) ajánlatot kér tőlünk.

Adatkezelés célja: ajánlatadás, szerződéskötés

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, illetve amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, legfeljebb a regisztrációt követő 1 évig.
cégnév
telefonszám
e-mail cím

 

Az adatkezelés folyamata:

Az ajánlatkérés során megadott adatokat az ajánlatadáshoz és szerződéskötéshez szükséges kapcsolattartás céljára használjuk fel.

A fenti adatok megadása nem kötelező, ezek hiányában azonban a felhasználói fiók nem hozható létre. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

1.2     Szerződéskötés

Érintettek: minden természetes személy, aki a velünk kötött szerződés teljesítése során a másik fél képviselőjeként, kapcsolattartójaként jár el.

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név GDPR 6. cikk f) pont (jogos érdek) A szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig
beosztás
elérhetőség

 

Az adatkezelés folyamata:

A szerződés teljesítése során a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személyek adatait kapcsolattartásra használjuk.

A jogos érdekre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet végeztünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az adatkezelés jogszerű. (A szerződő felek jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez ebben az esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos a korlátozás (NAIH/2018/2570/2/V).)

Az adatok megadása nem kötelező, ugyanakkor a szerződéskötésnek, megállapodásnak elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.

Az Érintettnek lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen (részletesen lásd: 8.8 pont).

1.3    Hírlevél

Érintettek: Minden természetes személy, aki a weboldalunkon feliratkozik hírlevelünkre.

Adatkezelés célja: Hírlevél küldése

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
Elektronikus levelezési cím

GDPR 6. cikk (1) a)

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 

Az adatkezelés folyamata:

A fenti adat megadása nem kötelező, annak hiányában azonban a hírlevél küldésére nem nyílik lehetőségünk. Az Érintett a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

A hírlevelek küldése során a Performia Hungary Kft. adatfeldolgozóként működik közre.

1.4           Egyéb adatkezelések

1.4.1        Közösségi média

Az Adatkezelő Facebook oldalt, Instagramm profilt és LinkedIn oldalt üzemeltet. Amennyiben a felhasználó saját döntése alapján kedveli az Adatkezelő közösségi média oldalát, úgy az Adatkezelő a felhasználó következő adatait is megismerheti: profilnév, profil URL-je, profil azonosítója, profilképe, e-mail címe, közösségi média profilon megadott lakcíme, neme, születésnapja, bemutatkozása. A közösségi média oldalakon a látogatók által közzétett személyes adatoknak a Társaság nem adatkezelője. Adatkezelőnek a Közösségi média szolgáltatást üzemeltető szervezet minősül, az adatkezelésre az üzemeltető szervezet Adatvédelmi és Szolgáltatási Feltételei az irányadóak.

 

2.   Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

Az adatok biztonsága érdekében

 • az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére
 • figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében
 • az informatikai eszközöket, valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen
 • az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről
 • az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság

3.   Az adatok továbbítása, átadása

A weboldalainkat használó természetes személyek személyes adatait kizárólag az 5., illetve az ebben a pontban meghatározott partnereinknek, adatfeldolgozóinknak továbbítjuk, illetve adjuk át, valamint a hatóságoknak megkeresés esetén.

Az adatkezelési tevékenységünkben közreműködő partnerekkel, illetve adatfeldolgozóinkkal minden esetben az adatkezelés részleteire kiterjedő írásbeli megállapodást kötöttünk.

Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

Az adatkezelésben közreműködő szerződéses partnereink:

 • Global Systems Informatika Kft. – tárhelyszolgáltatás, informatikai szolgáltatások

Székhely: 2040 Budaörs, Napsugár Sétány 2.

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-153274

Adószám: 23768208-2-13

4.   Az érintettek jogai

4.1     Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés megkezdése előtt átláthatóan, érthetően, világosan és könnyen hozzáférhetően írásban tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. A tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában kell átadnia az Adatkezelőnek.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

4.2     A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

4.3     A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.4     A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5     Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4.6     A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

4.7     Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát, amennyiben ennek ténye áll fenn, az Adatkezelő az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlását az e ténnyel alátámasztott személyes adatok kiadásának mellőzésével teljesíti, melyről indokolt tájékoztatást küld az érintettnek.

4.8     A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4.9     Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

 1. a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az a) és c) pontban szereplő esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

4.10 Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőnél előforduló, őt érintő adatvédelmi incidensről, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

4.11 Az érintett joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyar tagállami felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

4.12 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:

 • Postai levélben: 2141 Csömör, Arany János utca 4.
 • E-mailben: info@exelect.hu
 • Személyesen: a +36703632178 telefonszámon egyeztetett módon.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.

Függelék: A Performia International AB adatvédelmi nyilatkozata

Adatvédelmi Nyilatkozat

Egyetértésben azzal, hogy az Ön cégének és jelöltjeinek adatai személyes adatok, minden óvintézkedést megteszünk ezen adatok védelme és biztonsága érdekében. Ez az adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) részletesen taglalja annak módjait, hogy hogyan gyűjti össze, használja fel és osztja meg a Performia International AB a www.tech.interspeedia.com weboldalak felhasználóinak személyes adatait.

Szeretnénk átláthatóvá tenni, hogyan használjuk az adatokat, miközben Ön a szolgáltatásainkat veszi igénybe, és hogyan védheti meg az adatait.

A Szabályzatunk részletezi, hogy:

 • milyen adatokat gyűjtünk, és miért.
 • hogyan használjuk ezt az információt.
 • milyen lehetőségeket biztosítunk, beleértve az információhoz való hozzáférés és frissítés módszereit.

Megpróbáltuk ezt a lehető legegyszerűbben megfogalmazni; viszont ha az olyan kifejezések, mint IP cím, sütik, böngésző nem ismerősek Önnek, akkor javasoljuk, hogy először ismerje meg ezeket a kulcsfogalmakat – az ide vonatkozó meghatározások és példák a Google segítségével megtalálhatóak az interneten. Az Ön adatainak biztonsága fontos nekünk, tehát Ön akár új vagy régi felhasználó, akár jelölt, kérjük, szánjon időt az adatvédelmi eljárásaink megismerésére, és bármilyen felmerülő kérdés esetén lépjen velünk kapcsolatba a privacy@performia.net e-mail címen keresztül.

Fontos Tudnivalók

Kik vagyunk mi – Az Európai Adatvédelmi Törvény (GDPR) értelmében az Ön személyes adatainak kezelője a Performia International AB, Bergviksgatan 27, Sodertalje 15250, Sweden, EU. Szolgáltatásaink igénybe vehetőek közvetlenül Performia International AB-től vagy Performia International AB leány- és társvállalataitól, melyek önálló és független jogi személyek.

A performia.com-on belül minden egyes különálló globális, országos, regionális vagy alkalmazás-specifikus weboldalt a Performia Hálózaton belül egy önálló egység szolgáltat.

Ezen szabályzat változásai – Ezen szabályzat bármilyen módosítását vagy változtatását a weboldalunkon tesszük közzé. A Szabályzat módosításának jogát fenntartjuk, ezért javasoljuk a Szabályzat rendszeres elolvasását.

Milyen adatokat gyűjtünk

Meghatározott területhez kapcsolódó adatokat gyűjtünk, hogy Ön igénybe tudja venni a szolgáltatásainkat. Ebben beletartozhatnak:

 • Az Ön által rendelkezésünkre bocsájtott adatok

Ha Ön ügyfelünk – gyűjtjük az e-mail címét, vezeték és keresztnevét, cégének nevét, címét, telefon és fax számát (ha van) és a pénzügyi tranzakciókhoz szükséges céges adatokat.

Ha Ön jelölt

– gyűjtjük az Ön e-mail címét, vezeték és keresztnevét, címét, önéletrajzát, adott esetben a születési dátumát és fényképét, IP címét, az Ön által kitöltött teszteket és interjúkat.

 • Készülékre vonatkozó adatokat – amennyiben a rendszerünkhöz való hozzáféréssel kapcsolatos hibát jelent nekünk, akkor a hibajelentésben a készükével kapcsolatos adatokat gyűjtjük. Ide értendők például az operációs rendszerre vonatkozó adatok, hogy számítógépet vagy okostelefont használ-e, a készülék IP címe, a böngésző, a képernyő felbontása. Ezek az adatok segítenek a probléma azonosításában és gyors elhárításában.
 • Naplózott adatok – miközben Ön a Performia International AB által nyújtott szolgáltatásokat vagy tartalmakat használja, mi bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk és tárolunk a szervernaplókban. Ide tartoznak:
 • a szolgáltatásaink felhasználására vonatkozó adatok,
 • IP címek,
 • sütik, melyek azonosítják az Ön böngészőjét,
 • a felhasználó földrajzi helyzete.
 • Sütik és hasonló technológiák – Az Interspeedia weboldalon történt látogatása során különböző technológiákat használunk adatgyűjtés és információ tárolás céljából. Ide tartoznak az Ön készülékét vagy böngészőjét azonosító sütik és hasonló technológiák használata. Ezeket a technológiákat használjuk adatgyűjtésre és tárolásra, miközben Ön az általunk nyújtott szolgáltatásokat használja. Továbbá a Google Analytics felhasználása segít a weboldalunk forgalmának elemzésében, és statisztika célokra is használunk sütiket – adatokat gyűjtünk arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalunkat.

Mire használjuk az adatokat

Az összegyűjtött adatok az alábbi módokon kerülnek felhasználásra:

 • Szolgáltatásaink működtetése, karbantartása és javítása érdekében.
 • Az Ön felhasználó fiókja létrehozásakor, az Ön felhasználóként/jelöltként történő azonosítása céljából.
 • Promóció jellegű kommunikáció küldésére – ide értendő az ajánlatokat tartalmazó e-mailek, rendszerüzenetek, felmérések vagy másfajta hírlevelek. Bármikor leiratkozhat a marketing tartalmú e-mailek fogadásáról: a leiratkozás módját a marketing tartalmú e-mail tartalmazza.
 • Adminisztrációval kapcsolatos kommunikációk küldésére. Ezek tartalmazhatnak adminisztrációval kapcsolatos e-maileket, visszaigazolásokat, technikai üzeneteket, frissítéseket és biztonsági figyelmeztetéseket.
 • Válaszként az Ön megjegyzéseire, kérdéseire, és felhasználó-támogatás nyújtására.
 • Csalások, engedély nélküli vagy illegális tevékenységek elleni védekezésre, ezek kivizsgálására vagy elkövetésük elleni elrettentésre.

Átláthatóság és választási lehetőségek

Minden embernek más és más miatt aggódik a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Célunk az átláthatóság az általunk gyűjtött adatokkal kapcsolatban, hogy Ön dönteni tudjon ezek felhasználásáról:

A bejelentkezési adatait felhasználva, a rendszerünkbe történő bejelentkezéskor lehetősége van áttekinteni, frissíteni vagy törölni az adatait.

Törölheti vagy letilthatja a sütiket a böngészőjében. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a sütik kikapcsolása weboldalunkon nyújtott szolgáltatások nem megfelelő működését eredményezheti.

Személyes adatokhoz való hozzáférés és azok módosítása

Törekszünk arra, hogy a szolgáltatásaink felhasználásakor Ön hozzáférjen a személyes adataihoz. Helytelen információ esetén biztosítani próbáljuk Önnek a gyors adatfrissítési vagy adattörlési lehetőséget – kivéve, ha törvényes üzleti vagy jogi okok miatt meg kell tartanunk azokat az információkat.

Célunk, hogy szolgáltatásinkat üzemeltetése folyamán az adatokat védjük a véletlen vagy szándékos károkozással elért megsemmisülés ellen. Ezért miután Ön adatokat töröl a szolgáltatásainkból, az Ön által törölt adatok tartalékmásolatai nem minden esetben törlődnek azonnal, valamint nem feltétlen törlődnek az aktív szerverünkről és nem feltétlenül azonnal törlődnek a tartalék rendszereinkről.

Adatmegosztás

Nem osztjuk meg az Ön személyes adatait a Performián kívüli cégekkel, szervezetekkel vagy egyénekkel, hacsak az alábbi feltételek valamelyike be nem következik:

 • Az Ön által kijelölt harmadik félnek: megoszthatjuk az Ön személyes adatait olyan harmadik félnek, akihez Ön hozzájárulását adta.
 • A mi harmadik fél szolgáltatóinknak (kizárólag ügyfelek esetén): megoszthatjuk az Ön személyes adatait a mi harmadik fél szolgáltatóinkkal, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, mint adatelemzés, számlázás, IT és a hozzá tartozó infrastruktúra, e-mail szolgáltató, és más hasonló szolgáltatások. Megköveteljük a harmadik fél szolgáltatóinktól, hogy csak a mi általunk igényelt szolgáltatások biztosítására használják az Ön személyes adatait.

A mi harmadik fél szolgáltatóink:

 • RAYNET s.r.o., Francouzska 6167/5, Poruba 70800, Ostrava, Czech Republic
 • QUANDA International s.r.o., Podebradska 206/57, 198 00 Praha 9, Czech Republic
 • Sengrid, 1801 California Street, Denver, CO 80202, USA
 • SMSAPI – ComVision sp. z o. o., ul. Toszecka 10,144-100 Gliwice, Poland
 • Equinix Inc. – Via Francesco Sforza 13, 20080 Basiglio (MI), Italy
 • LibertyLine s.r.l. – Via Macaggi 17, 16121 Genova, Italia
 • Fortnox AB, Bollgatan 3B, 352 46 Växsjö, Sweden
 • Szervezeti átalakítás esetén – megoszthatjuk az Ön személyes adatait üzleti megegyezés tárgyalása és üzleti megegyezés megkötése esetén, melynek része a cégünk vagy vagyontárgyainak/kintlévőségeinek teljes vagy részleges eladása vagy átruházása. Ide értendő bármilyen fajta összeolvadás, pénzügyi művelet, felvásárlás, csődeljárással kapcsolatos tranzakció vagy eljárás.
 • Adminisztrátorok – az Ön felhasználói fiókját a helyi/országos vagy globális adminisztrátoraink is kezelik. Ennek értelmében az Ön szervezetének vagy Önnek, mint egyénnek ügyféltámogatást nyújtó adminisztrátor vagy viszonteladó hozzáféréssel rendelkezik az ügyfélfiókának adataihoz (beleérte az Ön e-mail címét és további adatait). Az Ön országos adminisztrátora képes lehet a következőkre:
 • Megnézheti a felhasználói fiókjának statisztikáit – a szolgáltatások felhasználást.
 • Beléphet a felhasználói fiókjába azért, hogy segítsen Önnek megoldani a problémáját.
 • Felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön hozzáférését.
 • Hozzáférhet vagy megőrizhet a felhasználó fiókjával kapcsolatos adatokat.
 • További eshetőségek – megoszthatjuk a személyes adatait abban az esetben, ha szükségesnek vagy helyénvalónak ítéljük meg ahhoz, hogy:
 1. a) biztosítsuk a vonatkozó törvényeknek való megfelelést,
 2. b) eleget tegyünk egy törvényes kérésnek vagy jogi eljárásnak, ide értendő a közszolgálati és kormányhatóságok a nemzetbiztonságra vagy törvényi végrehajtásra vonatkozó kérései,
 3. c) érvényt szerezzünk a Szabályzatunknak,
 4. d) megvédjük a saját, az Ön vagy mások jogait, magánéletét, biztonságát vagy tulajdonát.

Információbiztonság

Minden erőfeszítésünkkel azon dolgozunk, hogy megvédjük felhasználóink nálunk tárolt adatait a nem engedélyezett hozzáféréstől, nem engedélyezett változtatástól, nyilvánosságra kerüléstől vagy megsemmisüléstől. Konkrétan:

 • SSL titkosítást használunk a szolgáltatásainknál.
 • Korlátozzuk a személyes adatokhoz való hozzáférést azokra a dolgozókra, beszállítókra és megbízottakra, akiknek szükségük van ilyen adatokra azért, hogy feldolgozzák azt számunkra és/vagy szolgáltatást nyújtsanak Önnek. Szigorú titoktartási szerződést kötünk velük, melyben foglalt kötelezettségek megszegése fegyelmi eljárást vagy szerződésbontást vonhat maga után.

Anonim adatok

Az „anonim adatok” kifejezést olyan adatokra és információkra értjük, melyek sem önmagukban, sem más, harmadik fél szolgáltatónál található adatokkal összekapcsolva sem teszik lehetővé az Ön beazonosítását.

Lehetőségünk van az Ön és mások által számunkra biztosított és összegyűjtött adatokból anonim adatok létrehozására. Az anonim adatok tartalmazhatnak elemzési adatokat és sütik által gyűjtött adatokat. A személyes adatok anonim adatokká alakítása folyamán kizárjuk azokat az adatokat (mint pl.: név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám,) melyek lehetővé tennék az Ön személy szerinti azonosítását. Anonim adatok statisztikai célokra és a szolgáltatásaink javítására használjuk.

Az adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek és változtatásokLetiltás – Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha le akarja tiltani a) a promóciós kommunikációkat, b) az Ön személyes adatainak bármilyen új felhasználását, amely túlmutathat az eredeti célokon. c) az Ön személyes adatainak az EU-n kívülre történő szállítását. Felhívjuk a figyelmét, hogy a letiltás után bizonyos weboldalaink és szolgáltatásaink működésképtelenné válhatnak.

Hozzáférés – a rendszer felhasználójaként Ön bármikor hozzáférhet az önről tárolt adatokhoz a felhasználói fiókján keresztül a www.tech.interspeedia.com oldalon.

Áthelyezés – Jelöltként az Ön személyes adatai hordozhatóak – lehetősége van az adatai PDF formátumban letölteni és tetszése szerinti másik szolgáltatóhoz áthelyezni.

Adattörlés és elfelejtett bejelentkezési adatok – bizonyos helyzetekben, például ha az Önről tárolt adatok többé nem relevánsak vagy helytelenné váltak, kérheti az adatainak törlését. Ellenkező esetben a jelentkezők minden adat 2 év után automatikusan törlésre kerül.

A bejelentkezési adatok elfelejtése esetén kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba a privacy@performia.net e-mail címen vagy a weboldalunkon keresztül. Kérjük, hogy kérésében egyértelműen írja meg, hogy a) mely személyes adatról van szó, b) a cégnevet, c) a belépéshez használt e-mail címet és d) azt, hogy a fentiek közül melyik jogának szeretne érvényt szerezni. Biztonsági okokból csak azokkal a személyes adatokkal kapcsolatos kéréseknek tehetünk eleget, amelyek ahhoz az e-mail címhez vannak rendelve, amelyről a kérés érkezett, valamint a kérés teljesítése előtt szükséges lehet az Ön személyének ellenőrzése. Megpróbálunk az ésszerűségnek megfelelően a lehető leggyorsabban eleget tenni a kérésének.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos információkat meg kell őriznünk akár a nyilvántartás miatt, akár azért, hogy teljesíteni tudjuk azokat a tranzakciókat, amelyeket Ön a változtatás vagy törlés kérése előtt kezdeményezett, kivéve, ha a törvény egy hosszabb adat-nyilvántartási időszakot ír elő vagy engedélyez (például szabályzási célokból).

Promóciós célú e-mailek esetében bármely ilyen tartalmú e-mail alján található linkre kattintva is leiratkozhat. Nem iratkozhat le az adminisztratív tartalmú üzenetekről.

Felhasználói vélemények és visszajelzések

Felhasználóink gyakran küldenek a szolgáltatásainkkal kapcsolatos pozitív tapasztalataikról beszámolókat és hozzászólásokat; ezeket alkalmanként közzé is tesszük. A felhasználó hozzájárulását azelőtt megszerezzük, hogy bármilyen visszajelzést a weboldal nyilvános részén közzétennénk.

Biztonságban, elzártan tároljuk a személyes adatait.